نقش موسيقی در آرامش بيماران فنيل کتونوری

به نام خدا

گوش دادن به موسيقی در بهبود عملکرد کودکان کم توان ذهنی موثر است به گفته پژوهشگران مرکز پزشکی نيويورک شنيدن موسيقی کلاسيک وحتی موسيقی جاز موجب کاهش اظطراب و افزايش تحمل درد دربيمار می شود .

سازهای مورد استفاده در موسيقی درماني:

مهمترين سازهای مورد استفاده در موسيقی درمانی سازهای خانواده ارف (ويلنون ها- متالفون ها -بلزها وسازهای کوبی)مختلف هستند .ضمناْدرموسيقی درمانی از سازهای کلاسيک وغير کلاسيک مانند:فلوت-ارگ-گيتار-تنبک وسنتور نيز استفاذه می شودکه با محدود کردن تعداد سيمها وکليدها واستفاده از روشهايی برای ساده تر نواختن آنهارا ساده تر وعملی تر می کند.

گوش دادن به صوت قرآن يک راه برای آرامش يافتن وتحمل کردن درد است.

 

-نقش موسيق در استعدادهای انيشتن....

-احتمال رخ دادن اتيسم در ميان برخی افراد که دارای بيماريهای خاصی نظير فراژلx -تبروس-اسکلروريس-سرخچه مادرزادی وفنيل کتونوريا هستند به مراتب بيشتر است.

/ 0 نظر / 15 بازدید