مقاله مجله (محل نگهداري: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران)

تاثير سابقه ابتلا به فنيل کتون اوري (PKU) در خانواده و طايفه بر ميانگين سن تشخيص مبتلايان بعدي/, فريده سيدين‌بروجني، نورمحمد قياسوند.

سيدين‌بروجني، فريده. [و ديگران]دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، دانشکده پزشکي ، مجله, ، سال 16 ، شماره 3 و 4، صفحات 53 - 60h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

در اين بررسي 93 نفر مبتلايان به PKU به دو گروه تقسيم شدند : گروه اول شامل 63 نفر اولين فرزندان مبتلا بودند و گروه دوم 30 نفر از دومين يا چندمين فرزندان مبتلا در خانواده را شامل مي‌شد. ميانگين سن تشخيص در گروههاي 1 و 2 ، به ترتيب 4ˆ28 و 14 ماهگي بوده و تفاوت آنها معني دار است . ميانگين تاخير در تشخيص بيماري پس از اولين مراجعه به پزشک در گروههاي 1 و 2 به ترتيب 7ˆ15 و 1ˆ8 ماه بود. براي اطلاع از تاثير سابقه PKU در طايفه برسن تشخيص مبتلايان بعدي ، گروه 1 خود به دو گروه فرعي تقسيم شد. ميانگين سن تشخيص در گروه 1 - 1 ، يعني اولين افراد مبتلا در طايفه ، 28 ماهگي و در گروه 1 - 2 ، يعني دومين و چندمين افراد مبتلا در طايفه و اولين مبتلا در خانواده ، 7ˆ28 ماهگي بود. تفاوت ميانگين سن تشخيص در اين دو گروه فرعي از نظر آماري معني دار نمي‌باشد. يعني برخلاف پيشينه اين بيماري در خانواده که موجب کاهش ميانگين سن تشخيص در مبتلايان بعدي خانواده مي‌شود ، سابقه ابتلا به فنيل کتون اوري در طايفه بر ميانگين سن تشخيص مبتلايان بعدي طايفه تاثيري ندارد.

بيماري فنيل کتونوري چيست/, سيدجواد روحاني.

روحاني، سيدجوادشفا, ، شماره 8، صفحات 28 - 30h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

فنيل کتونوريا يکي از شايعترين بيماريهاي متابوليک ارثي در دنيا است . در صورت تشخيص به موقع ، کاملا" قابل درمان است . در افراد طبيعي و سالم احتياجات بدن توسط مصرف مواد پروتئيني و به کمک آنزيمهاي مربوطه تامين مي‌گردد. تحت تاثير آنزيم فنيل آلانين هيدروکسيلاز بر روي يک قسمت از مواد پروتئيني به نام فنيل آلانين ، اين اسيد آمينه به تيروزين تبديل مي‌گردد. اگر براثر خرابي يا کمبود اين آنزيم در بدن ، عکس العمل شيميايي تبديل صورت نگيرد ، بيماري فنيل کتونوري ايجاد مي‌شود.

دارم تو سرچ های اینترنت منابع فارسی را می یابم.. اگر کسی جای دیگری هم دید بهم بگه.. ممنون می شم

/ 1 نظر / 17 بازدید
دردمند!

با سلام. اگر در خصوص داروی بی اچ فور اطلاعاتی داريد لطفا روی وبلاگتان قرار دهيد . با تشکر